کالاهای خطرناک چیست؟

بسته بندی
خدمات بسته بندی
دسامبر 26, 2019
مراحل ترخیص بار از مبدا تا مقصد
دسامبر 24, 2019
کالای خطرناک

کالای خطرناک

کالاهای خطرناک چیست؟

به اقلام و مواردی که سلامت هواپیما را به خطر بیندازد کالاهای خطرناک گفته می شود.

مواد و کالاهایی که خطرناک می باشند باید مطابق ضوابط و شرایط خاص و جهانی حمل هوایی بسته بندی شده باشد و این بسته بندی باید کیفیت بالا و ساختار مطمئنی داشته باشدو برای اینکه از سرایت و نشر جلوگیری شود باید در شرایط تغییرات دمایی و رطوبت و فشار و ارتعاش قرار گرفته شود.هر بسته باید برچسب مناسبی داشته باشد و دربردارنده علامت شکلی مناسب باشدو علامت هایی مانند شماره بین المللی جهت مواد خطرناک UN number هم داشته باشد.جهت مواد خطرناک تجاری که تقاضای حمل کالای خطرناک و DGR که شرکت های هواپیمایی در مبدا برای حمل آن ها اجتناب خواهند کرد.