مراحل ترخیص بار از مبدا تا مقصد

  مراحل ارسال بار غیر همراه مسافری
  به خارج از کشور ( فریت ):
  1.تحويل بار به گمرک پايانه فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان
  2. همراه داشتن بلیط و گذرنامه جهت بارهای غیر همراه مسافری
  3. هماهنگی با نماینده گمرک جهت ارزیابی
  4. بسته بندی محمولات توسط واحد بسته بندی مستقر در سالن فریت (درصورت نیاز)
  5. درج مشخصات کامل فرستنده و گیرنده بر روی بسته ها به زبان فارسی و انگلیسی
  6. دريافت بنه سبز گمرکي از دايره فريت گمرکي
  7. مراجعه به دفتر فروش بار و صدور بارنامه هوايي
  8. دریافت برچسب از صادر کننده بارنامه و تحویل آن به نماینده پذیرش بار
  9. تشريفات حراستي و عبور محموله از دستگاه X-RAY