قسمت بسته بندی بار

قسمت مجهز بسته بندی بارهای صادراتی و فریت مسافری


بسته بندی بار یکی از مهمترین بخشها در صنعت لجستیک و بخصوص حمل هوایی بار میباشد. بطوری که یکی از مهمترین بخش های صادرات بار و همچنین فریت بار مسافری را ، بسته بندی بار تشکیل میدهد.

بسته بندی ایمن و استاندارد، شرط لازم رسیدن یک محموله بصورت سالم و جامع به مقصد میباشد. این امر در پایانه بار فرودگاه اصفهان دارای اهمیت بالایی بوده و چنانچه محموله ای نیاز به بسته بندی های استاندارد جهت حمل هوایی بار از اصفهان به کویت و یا هر نقطه از جهان باشد، در قسمت بسته بندی بار، این مهم توسط پرسنل متخصص شرکت صورت میپذیرد.