سردخانه های پایانه بار فرودگاه اصفهان


یخچال های بزرگ کارگو ترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان جهت نگهداری کالاهای فاسد شدنی


سردخانه ی زیر صفر


سردخانه پایین صفر به ظرفیت 200 تن جهت نگهداری محموله هایی که برای حفظ آنها پیش از پرواز، نیاز به نقطه ی انجامد میباشد. مانند انواع ماهی ، میگو، و ...


سردخانه ی بالای صفر


سرد خانه بالای صفر به ظرفیت 200 تن جهت نگهداری سبزیجات، صیفی‌جات، دارو ، میوه و ... پیش از ارسال هوایی .