آمار و اطلاعات پایانه بار فرودگاه اصفهان سال 1399


آمار و اطلاعات بروز شده از فرآیند صادرات انواع کالا از پایانه بار فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

میزان صادرات بار هوایی از کارگو ترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان
فروردین تا اسفند 1399
8-22-2
درصد کالاهای صادارتی نسبت به وزن ناخالص
در سه ماه اول 1399 از پایانه بار فرودگاه اصفهان
903-1
درصد کالاهای صادارتی نسبت به وزن ناخالص
در شش ماه اول 1399 از پایانه بار فرودگاه اصفهان
"تعداد بارنامه‌" بارهای صادراتی پایانه بار هوایی فرودگاه اصفهان در سال 1399
"تعداد پرواز" بارهای صادراتی پایانه بار هوایی فرودگاه اصفهان در سال 1399
"ارزش دلاری‌" بارهای صادراتی پایانه بار هوایی فرودگاه اصفهان در سال 1399
"وزن ناخالص" بارهای صادراتی پایانه بار هوایی فرودگاه اصفهان در سال 1399
گزارش صادرت فرش پایانه بار هوایی فرودگاه اصفهان در سال 1399