آمار و اطلاعات پایانه بار فرودگاه اصفهان

آمار و اطلاعات بروز شده از فرآیند صادرات انواع کالا از پایانه بار فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

مقاصد صادرات بار هوایی از کارگو ترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

میزان صادرات بار هوایی از کارگو ترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان
فروردین تا دیماه 1399

8-22-2

درصد کالاهای صادارتی نسبت به وزن ناخالص
در سه ماه اول 1399 از پایانه بار فرودگاه اصفهان

903-1

درصد کالاهای صادارتی نسبت به وزن ناخالص
در شش ماه اول 1399 از پایانه بار فرودگاه اصفهان

"تعداد بارنامه‌" بارهای صادراتی پایانه بار هوایی فرودگاه اصفهان در سال 1399

"تعداد پرواز" بارهای صادراتی پایانه بار هوایی فرودگاه اصفهان در سال 1399

"ارزش دلاری‌" بارهای صادراتی پایانه بار هوایی فرودگاه اصفهان در سال 1399

"وزن ناخالص" بارهای صادراتی پایانه بار هوایی فرودگاه اصفهان در سال 1399

گزارش صادرت فرش پایانه بار هوایی فرودگاه اصفهان در سال 1399