گمرک تجاری


حضور گمرک تجاری در پایانه بار فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

گمرک عبارتست از سازمان دولتی که مسئول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت وصادرات کالاها می‌باشد. اجرای قوانین و مقررات مربوط به کالای همراه مسافر نیز بر عهدهٔ سازمان گمرک می‌باشد. حقوق گمرکی در واقع یک گونه مالیات غیرمستقیم است.

گمرک فرودگاه شهید بهشتی اصفهان در دو بخش مسافری و تجاری در حال خدمت رسانی میباشد. بخش مسافری گمرک فرودگاه اصفهان، در ترمینال مسافری فرودگاه، در خصوص بار همراه مسافری در حال خدمت‌رسانی میباشد. اما بخش تجاری گمرک در فرودگاه اصفهان، در کارگو ترمینال این فرودگاه واقع شده است. واحد گمرک تجاری فرودگاه اصفهان به درخواست صادرکنندگان محترم این استان، از مهرماه سال 99 بصورت شبانه‌روزی آماده ی خدمترسانی به صادرکنندگان و بازرگانان استان اصفهان میباشد.


وظایف گمرک تجاری در پایانه بار فرودگاه اصفهان

„ وصول عواید یا درآمدهای گمرکی
„ حصول اطمینان از اجرای دقیق مقررات و سیاست‌های ناظر بر بازرگانی خارجی و قوانین صادرات و واردات
„ نظارت بر اجرای الزامات قانون راجع به واردات کالا، صادرات کالا و ترانزیت کالا، ترخیص کالا از هر لحاظ به ویژه، مجوزهای واردات کالا مشتمل بر مجوز بهداشت، مجوز استاندارد کالا، و نظایر آن به‌طور حتم غیرقابل واگذاری به بخش خصوصی است.

عموماً وظایف دیگری مثل نگهداری کالا، خدمات مربوط به تخلیه و بارگیری کالا و از این قبیل به بخش خصوصی واگذار می‌شود، که در هرحال این مؤسسات خصوصی ملزم به رعایت و اجرای قانون گمرک به فرض اینکه متعلق به گمرک باشد هستند. ( در پایانه‌ی بار فرودگاه اصفهان، این وظیفه به عهده‌ی شرکت فریت بار پرشین کارگو میباشد.)