مجوزهای شرکت پرشین کارگو

مجوزهای رسمی و قانونی شرکت برای فعالیت در زمینه حمل بین المللی کالا در ایران و ترمینال کارگوی اصفهان

 شرکت پرشین کارگو


گواهینامه ی ثبت علامت (لوگوی شرکت)
جهت فعالیت لجستیک ، حمل ونقل بار هوایی، امور گمرکی،
بازرگانی، انبار داری و بسته بندی

 شرکت پرشین کارگو


پروانه فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری
جهت فعالیت در زمینه ی حمل بار هوایی
مدیر عامل: وحید اسدی

 شرکت پرشین کارگو


پروانه فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری
جهت فعالیت لجستیک در پایانه بار فرودگاه اصفهان
مدیر عامل : وحید اسدی