آمار و اطلاعات پایانه بار فرودگاه اصفهان سال 1400


آمار و اطلاعات بروز شده از فرآیند صادرات انواع کالا از پایانه بار فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

مقاصد صادرات بار هوایی از کارگو ترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

 
 
میزان صادرات بار هوایی از کارگو ترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان
تا مرداد 1400
5ab021ba-37c5-44df-b5ce-c3f4c3e0c4b4
"تعداد بارنامه‌" بارهای صادراتی پایانه بار هوایی فرودگاه اصفهان در سال 1399-1400
fc2c4cce-cdcc-45b6-a3bd-8b174830903f
"تعداد پرواز" بارهای صادراتی پایانه بار هوایی فرودگاه اصفهان در سال 1399-1400
852d877d-9348-4cac-848a-f377f627e088
"ارزش دلاری‌" بارهای صادراتی پایانه بار هوایی فرودگاه اصفهان در سال 1399-1400
21e50a1f-c64d-4ced-8ca4-1e508da68774
"وزن ناخالص" بارهای صادراتی پایانه بار هوایی فرودگاه اصفهان در سال 1399-1400