ارتباط با مدیریت پایانه

ارتباط مستقیم با مدیر داخلی پایانه بار فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

حمیدرضا میرزایی

مدیریت پایانه بار فرودگاه اصفهان

09902947686